پاسخ به: کیفیت مدل Shure PGA56 چه تفاوتی با podmic دارد ؟

    حسین احمدی
    مشارکت کننده

    میکرفون مدل Shure PGA56  متناسب با کارت صدا شما می باشد و این مدل

    کاندنسر است  و جزئیات را کاملتر رکورد میکند