پاسخ به: ایارکوردرZOOM H5اتو تیون دارد؟

    حسین احمدی
    مشارکت کننده

    سلام خیر رکوردرصدای

    ZOOM H5این قابلیت رو ندارد