پاسخ به: ایاکارت صداSteinbergUR12ورودی میدی دارد؟

    حسین احمدی
    مشارکت کننده

    سلام کارت صدای Steinberg UR12قابلیت ورود میدی را ندارد