پاسخ به: راهنمایی

    حسین احمدی
    مشارکت کننده

    سلام بستگی ب حساسیت بلندگو دارد