پاسخ به: راهنمایی

    حسین احمدی
    مشارکت کننده

    ویولنسل و کنترباس از اعضای خانواده ویولن هستند که شامل ویولن و ویولا نیز می شود. * ویولنسل ها دارای محدوده تنور (C2 – A5) هستند، در حالی که کنترباس ها محدوده باس دارند (E1 – G4). ویولنسل ها در یک پنجم کوک می شنود، در حالی که کنترباس ها در یک چهارم کوک می شود