پاسخ به: راهنمایی

    حسین احمدی
    مشارکت کننده

    به دلیل ابعاد کوچک و ساختار ساده، گیتار های کوچک به عنوان یک ابزار آموزشی برای کودکان بسیار مناسب هستندبرای بزرگ سال پیشنها نمیشه