پاسخ به: پیشنهاد سنتی سایزر با قیمت ۲۰ میلیون تومن