پاسخ به: پیشنهاد دیجی کنترلر با قیمت ۳۰ میلیون تومن