پاسخ به: راهنمایی صدای پری امپ ها

    سلام استفاده اپری آمپ

    Presonus HP4ز  موجب افت کیفیت صدای خروجی کارت صدا نمیشه؟